Dane rejestrowe

BMK Broker Ubezpieczeniowy Sp. z o.o.
08-110 Siedlce, ul. Wiszniewskiego 4

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000269559, Kapitał Zakładowy 50 000,- zł

NIP: 821-247-27-07    Regon: 140805117