RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA
o przetwarzaniu danych osobowych

 

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:

 

1. Administratorem Państwa danych jest BMK Broker Ubezpieczeniowy Sp. z o. o. z siedzibą w Siedlcach pod adresem 08-110 Siedlce ul. Wiszniewskiego 4, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000269559 REGON: 140805117 NIP: 821-247-27-07.
2. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu realizacji usługi brokerskiej, tj. przygotowania projektu ubezpieczeniowego, zawarcia i realizacji umowy/umów,  ubezpieczenia, w tym także likwidacji szkód.
3. BMK Broker Ubezpieczeniowy Sp. z o. o. będzie przetwarzać następujące dane: imię i nazwisko, data urodzenia, dane adresowe, numery telefonów, adresy e-mailowe, dokumentację medyczną, PESEL.
4. Przysługuje Pani/Panu żądanie dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych  osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
5. Odbiorcami danych są zakłady ubezpieczeń.
6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji umowy ubezpieczenia do czasu przedawnienia roszczenia.
7. Przysługuje Pani/ Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.