Historia

Historia firmy zaczyna się w roku 1999 od uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności brokerskiej w formie organizacyjnej osoby fizycznej pod kierownictwem Małgorzaty Kaniewskiej. Wraz z prężnym rozwojem działalności Aktem notarialnym z 06 października 2006 roku zawartym w Siedlcach utworzono spółkę prawa handlowego BMK Broker Ubezpieczeniowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będąca kontynuacją firmy.
BMK Broker Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. jako pełnoprawny podmiot działa na podstawie Zezwolenia Nr 1449/07 wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego i jest wpisana do Rejestru Brokerów.
Firma w celu ciągłego podnoszenia jakości świadczonych usług wdrażała procedury związane z Systemem Zarządzania Jakością, finalnie uzyskując 31 października 2011 roku certyfikat ISO 9001 w zakresie świadczenia usług brokerskich w odniesieniu do ubezpieczeń majątkowych i osobowych oraz likwidacji szkód. Spółka BMK posiada ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej zawodowej brokera z sumą gwarancyjną 1 500 000 euro. Szczegółowe dane na temat BMK Broker Ubezpieczeniowy Sp. z .o. można znaleźć w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 269559.

Zarząd

Małgorzata Kaniewska

Prezes Zarządu
Broker zarządzający

Prawnicy

Adam Barszcz

Adwokat

Kamila Ciepiela

Adwokat

Brokerzy

Oddział Kraków

Jolanta Ciepacz

Dyrektor Oddziału
Pełnomocnik Zarządu

Sebastian Biniek

Z-ca Dyrektora Oddziału
Pełnomocnik Zarządu