Zamówienia publiczne

Przetarg publiczny na usługę: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta Siedlce.

2020-11-20

Usługa Brokerska

2020-06-09

Świadczymy usługę brokerską dla podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy Prawa Zamówień Publicznych. 

Obowiązek stosowania procedur ustawy PZP zachodzi na etapie wyboru zakładu ubezpieczeń z którym zamawiający zawrze umowę ubezpieczenia. Broker może działać jako pełnomocnik zamawiającego, czyli w imieniu i na rzecz zamawiającego zobowiązany będzie do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy PZP. Zamawiający może jednak sam prowadzić postępowanie na wybór zakładu ubezpieczeń, korzystając jednocześnie z usług brokera jako biegłego.

Wybór brokera ubezpieczeniowego nie podlega ustawie PZP. Za wykonaną usługę broker nie pobiera wynagrodzenia na podstawie stosunku zastępstwa ubezpieczeniowego zawartego z zamawiającym, lecz na podstawie odrębnej umowy zawartej z zakładem ubezpieczeń, określającej zasady wzajemnego rozliczania się z tytułu wykonywania czynności brokerskich.